Lütfen bu ürünü kurmadan veya kullanmadan önce bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.

 

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin tüm şartlarını kabul ediyorsanız, web uygulamasını ilk yüklediğinizde kabul ettiğinizi onaylamak için kutuyu işaretleyerek veya düğmesine tıklayarak, bu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, bu web uygulamasını indirerek, yükleyerek, kullanarak veya kopyalayarak, bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin şartlarına uymayı kabul ve kabul edersiniz, bu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş olursunuz. Bu koşulların tümünü kabul etmiyorsanız, kutuyu işaretlemeyin veya düğmeyi tıklatmayın ve / veya web uygulamasını kullanmayın, kopyalamayın veya yüklemeyin ve web uygulamasını sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz tüm sunucularınızdan kaldırın.

 

Not: Bu komut dosyasıyla, Geliştirici Merkezi'nde bulunan resmi Sosyal Medya API'sini (Instagram, hariç Facebook, Twitter vb.) Kullanıyoruz. Bu komut dosyasının Sosyal Medya API'sine (Facebook, Instagram, Twitter vb.) Bağlı olmasının bir nedeni budur. Bu nedenle, kendi tarafında çok fazla kritik değişiklik yapılması durumunda sorumlu değiliz. Ayrıca betiğin Socia Media API ile uyumluluğunun sonsuza kadar süreceğini garanti etmiyoruz. Her zaman komut dosyasının en son sürümünü en kısa sürede güncellemeye çalışsak da. Sosyal Medya API'sından (Facebook, Instagram, Twitter vb.) Kaynaklanan tüm sorunlara geri ödeme yapmıyoruz.

Bu sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız ve web uygulamasını içeren bir ürünü yetkili bir satıcıdan satın aldıysanız, geçerli iade politikasının hüküm ve koşullarına tabi olarak ürünü iade için iade etme hakkınız olabilir.

Bu Anlaşma Şartlarına Mesafeli Satış Sözleşmesi İçeriği  ve Diğer Platformların hizmet sözleşmeleri de Dahil edilmektedir. Mesafeli Satış ve diğer hizmet anlaşmalarını lütfen Okuyunuz.

 

Sosyal Sihirbaz Mesafeli Satış Sözleşmesi

Facebook

İnstagram Veri İlkesi

İnstagram

Youtube

Google

Tumblr

Tumblr Gizlilik

Twitter

Linkedin

Pinterest Business

Pinterest

Reddit

VK

Telegram

 

Gizlilik Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni

cksosyal.com (Sosyal Sihirbaz”) olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Sosyal Sihirbaz olarak müşteri mahremiyetine ve bu doğrultuda müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Sosyal Sihirbaz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Sosyal Sihirbaz ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, görsel/işitsel verileriniz,

Sosyal Sihirbaz ’den aldığınız hizmetler kapsamında gerekebilecek finansal verileriniz,

Ayrıca, belirli bir Sosyal Sihirbaz online hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, Sosyal Sihirbaz ’in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz;

Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi,

Kimliğinizin teyit edilebilmesi,

İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi,

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesi,

İç işleyişin sağlanması, geliştirilmesi ve araştırma yürütülmesi

Anlaşmalı olunan kurumlarla, size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilebilmesi,

Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi,

Müşterilerle aldıkları hizmet ile ilgili iletişime geçilebilmesi,

Şirket bünyesinde yapılan eğitim, organizasyon ve duyuruların gerçekleştirilebilmesi,

Raporlama ve denetim yapılabilmesi,

Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve bu kapsamda analizlerin, müşteri ilişki yönetiminin, raporlamaların yapılabilmesini ve sonraki talep ve organizasyonlarda kullanılabilmesini, kampanya, promosyon ve duyuruların yapılabilmesi, kullanım amaçları ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini temine dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, müşteri hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve müşteri taleplerinin gerçekleştirilebilmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecek olup, Sosyal Sihirbaz’ e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla:

 

TÜRSAB,

İlgili Bakanlıklar dâhil, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşları,

Resmi merciler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar

Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,

Mahkemeler

Avukatlar, danışmanlar ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler,

Yetkili temsilci ve acenteler,

Sosyal Sihirbaz kapsamında sunulan hizmetlerin ifasını temine anlaşmalı olunan hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları

Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve bu kapsamda analizlerin, raporlamaların kampanya, promosyon ve duyuruları yapan iş ortakları

Dâhil, müşteriye sunulan hizmetlerinin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülebilmesini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Sosyal Sihirbaz ‘in sözleşmese ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

5. Veri Güvenliği

Sosyal Sihirbaz, kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte, kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamakta ve her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Ayrıca Sosyal Sihirbaz, gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli olan bütün teknolojik imkânları kullanmaktadır.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, soru, istek, öneri ve şikâyetlerinizi "  brain@sosyalsihirbaz.com elektronik posta adresine iletebilir, ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve esasları Hakkında Tebliğ’ de bulunan usuller ile başvurabilirsiniz.